Bình trà minh long rạn bọc đồng vẽ sơn thủy

860.000