Bình trà sứ men dong vẽ trúc lâm bọc đồng

620.000