Bình trà sứ rạn bọc đồng kèm phụ kiện và điếu bát

1.700.000