Bình trà sứ trắng cát tường trắng vẽ chỉ vàng

390.000