Bình trà vung lõm chỉ vàng vẽ trúc lâm quai đồng

380.000