Bộ ấm trà đất nung chạm Bát Tràng bọc đồng tử sa

2.200.000